فیلم بازسازی شده از نحوه ترور استاد شهید مرتضی مطهری .