ویژگیهای فردی و اخلاقی شهید مطهری از زبان فرزند شهید . « علاقه ایشان به دانشمنان اسلام و مخصوصا دانشمندان شیعی و مخصوصاً فلاسفه ، مثل شیخ طوسی و ... » .