بیانات امام خمینی در 12 اردیبهشت 1358 یک روز پس از شهادت استاد مرتضی مطهری .« با ریختن خون این شهید عزیز ، انقلاب ما تایید شد ، این انقلاب باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خونریزی هاست ... ما از مرگ نمی ترسیم .. » . ب .