سخن شهید مطهری و دیدگاه او درباره اسلام و تحولات زمان در یک نشست تلویزیونی . « مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قواعد اسلامی ، مسئله ای است که همیشه این شبه را به پیش آورده که چگونه می توانیم این ثابت را با اون متغیر با همدیگر مربوط کرد .... » .