فیلم مستند تلویزیونی ( با کیفیت صدای عالی ) درباره حمله دشمن بعثی به خرمشهر و مقاومت مردانه شهید جهان آرا و یارانش در برابر دشمن تا دندان مسلح تا آزادی خرمشهر و همچنین گفتگو با خانواده شهید جهان آرا .