ماجرای پافشاری شهید لاجوردی بر روی نماز خواندن در زندان رژیم شاهنشاهی و تحمل شکنجه برای برپا داشتن نماز، کیفیت برتر