شرح فعالیتها و عملکرد ویژ? شهید لاجوردی در زمان تصدی مدیریت سازمان زندانها، کیفیت برتر