ویژگیهای اخلاقی و رفتاری و چند خاطره از شهید هاشمی نژاد به زبان برادر شهید