تصاویری از پیرامون مسجد النبی و دربهای اطراف آن و زائرین قبر پیامبر (ص) .