پیامبر پس از ورود به مدینه اعلام کرد جایی را برای ساختمان مسجد و منزل خود برمی گزیند که شترش بر زمین نشیند. شتر پیامبر بر زمینی زانو زد که محل کنونی مسجد نبوی است .