در ساختمان حرم بر استفاده از شکل های هندسی مشخصی مانند هشت ضلعی و مربع تکیه بسیاری شده است. هشت ضلعی شکلی برگرفته از نقشه قبه الصخره در بیت المقدس است .