مسعی محلی است که حجاج باید در آنجا میان کوه صفا و مروه به سعی بپردازند کوه صفا در قسمت جنوبی مسجد الحرام و کوه مروه در ناحیه شمال شرقی آن واقع است. مسعی به دو قسمت رفت و برگشت تقسیم شده است .