سنگی است که اسماعیل ص هنگام بنای کعبه برای پدرش ابراهیم آورد تا بر آن بایستد و مصالح ساختمان کعبه را از اسماعیل بگیرد. از اینرو آنرا مقام ابراهیم گفته اند .