فیلمی از ایام پر بركت حج، حرکت حجاج هنگام سعی بین صفا و مروه .