محلی بدون سقف در شمال کعبه است دیوار کوتاه نیم دایره ای دارد که اسماعیل آنرا به سان کعبه ساخت تا پناهگاه گوسفندان او باشد. حجر بارها ویران شده و آنرا باز ساخته اند و طواف آن بیرون آن انجام می شود .