این بنا 14/58 متر ارتفاع دارد و طول قسمتی که در کعبه در آنسو واقع شده 11/58 و طول قسمت حجر اسماعیل 10/22 متر است. بنای کعبه از سنگ های سیاه و سختی ساخته شده که با کنار زدن پرده از روی آن کاملاً آشکار است .