مسجد الاجابه در شمال بقیع واقع است و با مسجد النبی پانصد متر فاصله دارد. این مسجد به نام مسجد بنو معاویه هم شناخته میشود در منابع شیعه از مسجد مباهله در مدینه یاد شده که اکنون شهرت دارد که همین مسجد الاجابه است