مسلمانان به دفن شهدای غزوه احد پرداختند و به یاد انان مقبره ای در دامنه کوه احد ایجاد شد. بهترین عزیزان اسلام ازمهاجر و انصار از جمله حمزه و... در آنجا دفن شده اند .