احد در ناحیه شمالی مدینه رشته کوهی به طول تقریبی شش کیلومتر از شرق به غرب کشیده شده که به دلیل جدایی آن از دیگر رشته کوهها احد خوانده میشود. این کوه خاطره یکی از مهمترین جنگهای صدر اسلام را بسیار دردناک بوده در سینه دارد .