صحرایی است به درازای 12 کیلومتر در شش کیلومتر و نیم در فاصله بیست و یک کیلومتری شمال مکه بر سر راه طائف. درجهت شمالی این دشت کوهی است که آنرا جبل الرحمه یا جبل عرفات نامند .