صفا و مروه نام دوکوهی است که در مسعی قرار دارد و در موسم حج حاجیان هفت بار فاصله بین آن دو را طی می کنند. با افزایشی که در مساحت مسجدالحرام صورت گرفته مسعی و مسجد الحرام به هم متصل شده است .