قسمت دوم از مستند - ترکیبی « زمزم چشمه حقیقت » با موضوع حج تمتع . « صفا و مروه ... » . تهیه شده در سال 1384 توسط شبکه اینترنتی لبیک .