مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « مکه - مسجد شجره (با مسجد شجره معروف که میقات است ، تفاوت دارد )و دلیل نامگذاری این مسجد به شجره ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .