مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « مکه - مسجد جن یا مسجد الحرس ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .