مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « در مسجد شجره ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .