مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوازدهم » با موضوع سفر حج . « مراسم احرام ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .