مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - زیارت غار حراء و مصاحبه با زوار ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .