مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « همراه با کاروان جانبازان جنگ تحمیلی ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .