مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هشتم » با موضوع سفر حج . « خداحاظی از مدینه ، " مدینه مرا عقده ها در دل است / خداحافظی کردنم مشکل است " ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .