مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت ششم » با موضوع سفر حج . « مدینه - کوه احد ، بخش پایانی قسمت ششم ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .