مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت پنجم » با موضوع سفر حج . «بیان قصه ی مسجد قبا ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .