مستند-ترکیبی«به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .