مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوم » در موضوع سفر حج " حیرت زمین ... حسرت آسمان"؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .