مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت اول » در موضوع سفر حج ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .