مستند - ترکیبی درباره « مسجد شیعیان مدینه » - برگزاری مراسم سوگواری ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .