مستند - ترکیبی «امین وحی » در موضوع مبعث " مکه مکرکه / جبل النور / غار حرا"؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .