مستند - ترکیبی «امین وحی » در موضوع مبعث ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .