مستند - ترکیبی «امین وحی » در موضوع مبعث شامل مولودی حضرت محمد مصطفی (ص)؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .