مستند - ترکیبی « ویژه برنامه مبعث » در موضوع مبعث در مسجدالحرام ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .