مستند - ترکیبی « ویژه برنامه مبعث » شامل تواشیح ویژه مبعث ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .