مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." عاشق واقعی ،جانباز نخاعی گردنی که به حج آمده است ....."