مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع، تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک قسمت نهم مدینه، در جستجوی بیت بنی نجار.