مستنند «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . قسمت هشتم مدینه، زیارت مزار مادر امام رضا(ع) حضرت نجمه خاتون و محل تولد امام رضا