مستند - ترکیبی «نخل و آسمان »در موضوع حج تمتع؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک،قسمت اول ورود به شهر مدینه .