بچه‌ها میدونین حسادت چیه و چه موقعی آدم‌ها حسودی می‌کنن؟‌ این ویژگی و رفتار خیلی بد یکی از دلیل‌های بدرفتاری دشمن‌های آقای امام‌حسین عیله‌اسلام، با ایشون و یارانشون بوده.