افکار منفی مثل وزوز زنبور به مغز هجوم می‎‌آورد و درگیر شدن و فرو رفتن در آن به مرور باعث بدخلقی می‌شود