بهش میگن گاموفوبیا، تو این فوبیا ادمها از ازدواج، تعهد داشتن و بودن تو یه رابطه ترسی بیش از حد و مداوم دارن!