‏⁦⁩ما در این نبرد پیروز خواهیم شد، زیرا شما برای نفرت می‌جنگید و ما برای صلح!