مفهوم تکامل در عالم برزخ با مفهوم تکامل در دنیا متفاوت است. موجودات دنیایی برای اینکه مسیر تکامل را طی کنند باید استعداد رسیدن به کمال برتر را داشته باشند. حامل این استعداد در عالم دنیا، ماده است ولی در عالم برزخ که ماده وجود ندارد، تکامل به شکل دیگری صورت می‌گیرد.