یکی از مسائلی که در زمان بازگشایی مدارس به شدت خودشو نشون می‌ده، اضطراب جدایی بچه‌هاست.